HEALTH TIPS

Showing posts with the label SUNDAY TALKShow All
SUNDAY TALK

ಹಾಯ್........ಇಂದು ಚಾಯ್ ತಂದಿಲ್ಲ..........ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ:ಇದು ಸಂಡೇ ಟಾಕ್: ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ: ಸವಿಯಾಗಿ

SUNDAY TALK

ಬನ್ನಿ...ಚಹಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ...ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ! : ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಚಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮಾಹಿತಿ