HEALTH TIPS

Showing posts with the label lizardhacksShow All
lizardhacks

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹಲ್ಲಿಕಾಟ ಇದೆಯೇ; ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು; ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು