ಸ್ಲಾö್ಯಬ್ ಕುಸಿದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ: ನಾಗರಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ